Γενικοί όροι Travel – Συμμετοχή Tour

General Conditions of Travel – Συμμετοχή Tour
ΕΝΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

(Ρυθμίστε το πρόγραμμα της εκδρομής και τον τιμοκατάλογο)

σι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δέσμης της σύμβασης, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από οργανωμένες εκδρομές μας. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι οι γενικές πληροφορίες και τα δικαιώματα υποχρεώσεις των δύο μερών στο πακέτο.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Η εταιρία μας CEL TOURS a.e. (εφεξής η “Εταιρία”) με έδρα την Αθήνα (45 οδό Σόλωνος, 106 72) αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, να οργανώσουν ταξίδια (EOT Ar.adeias 02 577), και είναι μέλος του Συλλόγου της Ελλάδα Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ ( ΕΙΜΑΙ 502) .Η συμμετοχή σας σε κάποια από τις περιηγήσεις του CEL TOURS SA είναι μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία CEL TOURS a.e.

2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Η πληροφορία, έχουν τα δεδομένα που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από την Εταιρεία κατά το χρόνο της μορφής γραφής για την εγκυρότητα και την ακρίβεια, είναι γενικές και εφαρμόζονται εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Η τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσιών και των τιμών στην παρούσα σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση εσάς και τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν και να καλύπτουν τα οικονομικά και τα ονόματά τους καλύπτει αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. Η συμμετοχή σας στο πακέτο απαιτεί την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και την αποδοχή σας αυτών των όρων. Η σύμβαση έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε ισχύ με την καταβολή της προκαταβολής, το ζήτημα της απόδειξης αυτή τη συλλογή και την ολοκλήρωση και την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, και όχι από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή. Ένα αντίγραφο της σύμβασης που λαμβάνετε υποχρεωτική.

3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Για να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια προϋπόθεση μας είναι ένα) ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και β) η καταβολή της ταχθείσας καταθέσεων, η οποία είναι ίση με 35% της αξίας της κάθε διαδρομής, σύμφωνα με την έκδοση του αντίστοιχου πίνακα της σεζόν. Τηλεφώνου ή οποιεσδήποτε άλλες κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής και υπάρχει έγγραφη αποδοχή των όρων της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει την Εταιρεία να κάνετε κράτηση. Κρατήσεις και οι εμφανίσεις είναι δυνατή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, αλλά που πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Εταιρεία. Καθε ” δεσμευτικός ”, ” Προμήθεια ” ή ” Διευθυντικός ” ταξιδίων προς τον ταξιδιώτη εκτός αυτών των ορίων, είναι άκυρη και δεν δεσμεύει την Εταιρεία.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι για να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή του συνολικού ποσού και τις σχετικές χρεώσεις τουλάχιστον 10 πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. Οποιαδήποτε μη καταβολή της συνολικής αξίας του ταξιδιού στον χρόνο το δικαίωμα στην Εταιρία να ακυρώσει την κράτηση και ακύρωση αξίωση τέλη σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν.

Ο εργολάβος, που αντιπροσωπεύουν ένα τρίτο, υποχρεούται να ενημερώνει όλα τα εκπροσωπείται από αυτόν για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και ο εκπρόσωπος εισήλθε στο ταξίδι τους.

Ο πελάτης έχει καταχωρηθεί με το όνομα που δόθηκε από / το ίδιο / ένας ή ο πράκτορας που ενεργεί για λογαριασμό του. Παρακαλώ ελέγξτε το διαβατήριό σας, καθώς η εταιρεία Cel Tours AE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος στο εισιτήριο και άλλες επιφυλάξεις. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου οφείλεται σε αλλαγή του ονόματος είναι δυνατόν τέλη σε περίπτωση ακύρωσης.

Για την κράτηση θα σταλεί σε σαφή φωτοτυπία του διαβατηρίου σαρωθεί ή να αποσταλούν μέσω e-mail. Τα δεδομένα πρέπει να είναι γραπτές και χειρόγραφες και υπογράφεται από τον πελάτη. Διαφορετικά, δεν μπορούμε να πάμε σε αναμονή ή θεωρήσεων, όπου είναι απαραίτητο.

4. ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές που δίνονται στις αντίστοιχες που ισχύουν τιμοκατάλογο μας, έχουν υπολογιστεί με βάση το κόστος του ταξιδιού (αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα μεταφοράς, προσφορές ξενοδοχείων) και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του τιμοκαταλόγου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών σε περίπτωση αλλαγής των παραγόντων κόστους του ταξιδιού. Οδηγία (και δεν περιορίζονται σε) απαριθμεί τους ακόλουθους λόγους:

-Αυξήσει τις τιμές και επίναυλο καυσίμων, αμοιβές, φόροι

-Παρατηρήσιμη αύξηση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αφορούν το Ευρώ.

Η αλλαγή της τιμής του ταξιδίου, λόγω των παραπάνω αιτιών, μπορεί να είναι μέχρι 20 ημέρες πριν την αναχώρηση. Εάν η τιμή αυξηθεί σημαντικά για τους παραπάνω λόγους, ο πελάτης εντός τριών ημερών από την κοινοποίηση, μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή τους και να ανακτούν τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή να προσφέρεται ένα άλλο ταξίδι ίσης αξίας. Αν ο πελάτης δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας αυτής, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ακυρώσει τη συμμετοχή τους και να επιστρέψει όλα τα χρήματα καταβάλλονται χωρίς άλλη ειδοποίηση, μετά την αφαίρεση των τελών διαχείρισης, σύμφωνα με την ουσία του όρου για ακυρώσεις. Η μικρή αλλαγή στην τιμή (που να μην υπερβαίνει 10% της αξίας ταξιδιού) δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της συμμετοχής στο παραπάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές που αναγράφονται στους καταλόγους τιμών δεν περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετες δαπάνες όπως οι φόροι αεροδρομίου, λιμενικά τέλη, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις, φιλοδωρήματα, θεωρήσεων, δείπνα γκαλά, και τα λοιπα .. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας και το πρόγραμμα – Τιμοκατάλογος ταξίδι για το ακριβές κόστος και ο τόπος καταβολής.

Οι τιμές για τους φόρους και τις θεωρήσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία που ισχύει κατά την ημερομηνία της τιμοκατάλογο και μπορεί να τροποποιηθεί για να κάνουν το ταξίδι. Το κόστος θεώρησης υπολογίζεται ως τιμή των θεωρήσεων ομάδα. Αν ένα ξένο διαβατήριο, Express ή ατομικές θεωρήσεις, η τιμή ποικίλλει κατά περίπτωση.

Τοπικοί φόροι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου και η πληρωμή είναι υποχρεωτική και είναι πληρωτέα στον τόπο προορισμού. Διαφορετικά, δεν αρνήθηκε ότι έχει δοθεί η άδεια να επιστρέψει στην Ελλάδα.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία μας ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ του πελάτη / ταξιδιωτών και των διαφόρων φορέων παροχής των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση των ταξιδιών (μεταφορικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, Ξενοδοχεία, τοπικών φορέων ταξίδια, και τα λοιπα.) που δεν έχουν άμεσο έλεγχο. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα παροχής φροντίδας και δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων που δεν συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών και των συνεργατών τους και για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μοντάλ λόγω αστάθμητων παραγόντων, όπως, αλλά δεν περιορίζονται σε, καιρικές συνθήκες, επιδημίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πολέμου ή απειλή πολέμου, αεροπειρατεία, τρομοκρατία, ταραχές, και τα λοιπα.

Λόγω της δυνατότητας των μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή καιρικές συνθήκες ή άλλους λόγους, οι πελάτες δεν πρέπει να προγραμματίσουν επισκέψεις στις ημέρες των εργασιών ή γενικές μεταφορές από τον έναν προορισμό στον άλλο.

Τονίζεται ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής και μπορεί να οδηγήσει σε ματαίωση του ταξιδιού ή μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψόμετρο, κλίμα, αυτά τα γεύματα δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες του πολέμου, λήψεις, τρομοκρατικές ενέργειες, πειρατείες, σεισμούς, καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές, επιδημίες, τοξική μόλυνση και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία στις παραπάνω περιπτώσεις θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθεί και να φροντίζει για τους πελάτες τους με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς αυτό να αυξάνει την υπευθυνότητα ή υποχρέωση κάλυψης των έκτακτων δαπανών που θα πρέπει να καταβληθεί από τους ίδιους τους πελάτες.

Είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελαττώματα που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ή λόγω υπαιτιότητας των παραπάνω φορέων παροχής υπηρεσιών ή οι οποίες από τη φύση τους είναι αδύνατο να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε τους. Τέτοιες περιπτώσεις δεν περιορίζονται σε κλοπή, απώλεια, ζημία σε αποσκευές και διάφορα αντικείμενα, η απώλεια των χρημάτων και ταξιδιωτικών εγγράφων των ταξιδιωτών, και τα λοιπα., Όπως και πολλοί άλλοι που αναφέρονται παρακάτω. Φυσικά, η εταιρεία μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιπτώσεις θα προσπαθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια μας για ένα καλύτερο και πιο συνεπής επιβολή των ταξιδιωτικών προγραμμάτων. Έχει κάνει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια όλων των προγραμμάτων της Εταιρείας, πληροφορίες και στοιχεία για τους. παρ 'όλα αυτά, και από την ημερομηνία των σχετικών εγγράφων και να κάνουν το ταξίδι είναι πιθανό να εισαγάγει αλλαγές που δεν μπορεί να ελέγξει η Εταιρεία, κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να μην συμφωνώ απόλυτα με την ουσία των ανωτέρω μορφών του χρόνου του ταξιδιού γίνεται (π.χ. βλάβη ενός μουσείου ή άλλου αξιοθέατο, τεχνικά προβλήματα στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του ξενοδοχείου, και τα λοιπα.).
Απρόβλεπτες περιστάσεις μπορεί να καταστήσει επιτακτική πρόγραμμα διαφοροποίησης πριν από την αναχώρηση ή κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής.

1. Πριν από την αναχώρηση εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα του ταξιδιού λόγω αστάθμητων παραγόντων, όπως οι καθυστερήσεις, ακυρώσεις της κατηγορίας μεταφοράς αλλαγές ξενοδοχείο λόγω προβλημάτων στις εγκαταστάσεις ή όχι σωστό έλεγχο των κρατήσεων του ξενοδοχείου, ή ακόμα και λόγω έκτακτων γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε χώρα όπου το ταξίδι γίνεται. Τέτοια γεγονότα είναι, αλλά δεν περιορίζονται σε, καιρικές συνθήκες, επιδημίες, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, καταστροφές, απεργίες, πολιτικά γεγονότα, πολέμου ή απειλή πολέμου, αεροπειρατεία, τρομοκρατία, ταραχές, και τα λοιπα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης / ταξιδιώτης έχει τρεις εναλλακτικές λύσεις:
-Για να αποδεχτείτε την αλλαγή.
-Για να αγοράσετε μια άλλη περιοδεία της εταιρείας μας στην ίδια τιμή ή φθηνότερα, όπου η διαφορά της τιμής θα πρέπει να επιστραφούν ή ακριβά, η οποία θα καταβάλει το επιπλέον διαφορά στην τιμή.

-Για να ακυρώσετε το ταξίδι του, ενώ επιστρέφει ολόκληρο το ποσό των χρημάτων που καταβάλλονται, μείον έξοδα διοίκησης, σύμφωνα με την ουσία της κατάστασης του ακυρώσεων.

2. Κατά τη διάρκεια του ηγέτη ταξιδιού ή στον τοπικό αντιπρόσωπο έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο πρόγραμμα του ταξιδιού, όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει κάποιο έκτακτο γεγονός, όπως ακυρωθεί ή καθυστερήσει οδών μεταφοράς ή ακόμα και γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος, πραξικόπημα, κύριος. σεισμό .α.). Όλες οι έκτακτες δαπάνες (επιπλέον νύχτες, γεύματα, μεταφορές κ.λπ.) βαρύνουν τον ταξιδιώτη, εάν η φύση αυτών των γεγονότων κάνει την πρόβλεψη τους αδύνατη.

7. TOUR ΑΚΥΡΩΣΗ

Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για τους ακόλουθους λόγους:

Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως) οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τους συμμετέχοντες στο ακέραιο το ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί, μείον έξοδα διοίκησης, σύμφωνα με την ουσία του όρου για ακυρώσεις.
περιορισμένη συμμετοχή (για τον αέρα τα προγράμματά μας απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 16 προς την 20 τους ανθρώπους και για τα οδικά έργα ελάχιστη συμμετοχή του 25 πρόσωπα) .Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους συμμετέχοντες 7-8 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής για να τους επιστρέψει ολόκληρο το ποσό των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί, μείον το κόστος της διοίκησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που εξαρτάται από τις ακυρώσεις.

Επίσης, σε περιπτώσεις περιορισμένης συμμετοχής, Η περιήγηση μπορεί να γίνει με χρέωση που αναγράφεται στο πρόγραμμα περιοδείας και όχι μια αιτία για την ακύρωση. Το τέλος αυτό καθορίζεται από τις υπάρχουσες εγγραφές και ο πελάτης ενημερώνεται για το επιπλέον κόστος για να κάνετε την κράτηση.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αγοράσει μια άλλη περιοδεία της εταιρείας μας στην ίδια τιμή ή φθηνότερα, η οποία θα επιστραφεί η διαφορά τιμής, ή πιο ακριβά, η οποία θα καταβάλει το επιπλέον διαφορά στην τιμή.

8. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Οδηγίες συμμόρφωσης.
Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή οδηγών. Σε συσκευασίες που χρειάζεται είναι η φιλικότητα και την κοινωνικότητα μεταξύ των ταξιδιωτών, ομαδικό πνεύμα και η κατανόηση σε κάθε αντιξοότητα. Συνοδοί χρειάζονται τη βοήθειά σας για την ομαλή εξέλιξη του ταξιδιού. Βασική υποχρέωση του κάθε ταξιδιώτη που συμμετέχει σε οργανωμένα ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του. Σε περίπτωση καθυστέρησης και ασυνέπειας το αποτέλεσμα για τον ταξιδιώτη είναι η απώλεια του ταξιδιού ή μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χωρίς αποζημίωση. Ο ταξιδιώτης πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα. το κόστος περιοδεία κ.λπ., οι οποίοι δεν ακολούθησαν μέχρι να επιστραφεί.

Στα αεροδρόμια ο πελάτης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο ώρες πριν την ώρα αναχώρησης. Οι συμμετέχοντες στο πακέτο, που ζουν εκτός Αττικής θα πρέπει να εξασφαλίσουν την άφιξή τους στον τόπο αναχώρησης την ημέρα πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση τοπικών μεταφορών. Οποιαδήποτε απώλεια της μεταφοράς του πακέτου των εν λόγω καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, όπου δεν είναι δυνατόν να επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Σε κάθε περίπτωση το κόστος επανασύνδεσης βαρύνουν τους ίδιους τους πελάτες, και η Εταιρεία θα προσπαθήσει να βοηθήσει.

Ο ταξιδιώτης οφείλει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και τις οδηγίες των εθνικών αρχών. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη αν ο ταξιδιώτης που αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη, ζητώντας την εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών, σύλληψη, εισόδου ή εξόδου απαγόρευση ή άλλη ακύρωση από τις εθνικές αρχές.
Δεν μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στο ταξίδι σας, ούτε να αλλάξει το ξενοδοχείο, όταν το ταξίδι είναι εν εξελίξει. Η διακοπή του ταξιδιού, για κάθε -spoudaio ή όχι – Γι 'αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε, και τα έξοδα που προκύπτουν από τυχόν διακοπή του ταξιδιού (εισιτήρια επιστροφής κλπ) Αποκλειστικά βαρύνουν τον ταξιδιώτη.
Υποχρέωση των ταξιδιωτών είναι να μελετήσουν λεπτομερώς το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής εκδρομή. Εάν ο ταξιδιώτης έχει μια ειδική αίτηση (π.χ. για χορτοφάγους, θέλει έναν άλλο τύπο δωματίου αντί του προτύπου κ.λπ.) πρέπει να ενημερώνει την εγγραφή της εταιρείας, η οποία θα προσπαθήσει να τον ικανοποιήσει, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την εκπλήρωση των ειδικών επιθυμιών.

Ανταλλαγή συναλλάγματος: Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για την αγορά, η δήλωση και η αυθεντικότητα της δήλωσης των τουριστικών ή άλλων ξένων ειδών στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές και άλλες αξίες και τα αντικείμενα που φέρουν μαζί τους την υποχρέωση να μην συμμορφώνονται με τους κανονισμούς το αεροδρόμιο και την εθνική νομοθεσία κατά την παραμονή τους στα αεροδρόμια (π.χ. όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα αφορολόγητα προϊόντα). Όταν η (Ελληνική ή ξένη) αρχές δεν επιστρέφουν τον ταξιδιώτη που εισέρχονται στην έξοδο από τη χώρα, λόγω της ανακριβούς δήλωσης των νομισμάτων ή την απαγόρευση του εισαγγελέα ή άλλων (από το νόμο, λόγω δικαστικής απόφασης, διοικητικών μέτρων κ.λπ.), Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα επιστροφής.

Ταξιδιωτικά έγγραφα: Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό, Απαιτείται νέο διαβατήριο το οποίο έχει εκδοθεί από 2006 εμπρός. Η εταιρεία μας αποτελεί το διαβατήριο σας να ισχύει για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας, για να εντοπιστούν άμεσα και να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Ορισμένες χώρες απαιτούν τα διαβατήρια των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά την ώρα άφιξης σε αυτά. Κάθε ταξιδιώτης έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία, διασφάλιση και την αποθήκευση των ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι (διαβατήριο, θεωρήσεων, πιστοποιητικά εμβολιασμού, άδειας μετανάστευσης, Visa, και τα λοιπα.). Η κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας μας μπορεί να, to serve travelers to ensure them and is not responsible for any non-issuance or non-endorsement thereof by the competent authorities to which the customer should address.

The other countriesnationals who hold foreign passports or residence authorization must inform in writing the Company and to address themselves to the consular authorities of their country, και οι χώρες που θα επισκεφθείτε, ώστε να ελέγξετε αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα περάσει ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, και για την επανείσοδο στην Ελλάδα ή στη χώρα άρχισε. Η μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης θεωρήσεων και ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί αποκλεισμό χωρίς ακυρωτικά.

Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη για τη φροντίδα των εισιτηρίων και γενικά όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα σε όλη τη διαδρομή. Σε περίπτωση απώλειας, Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη, αλλά θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει στην ανάκτηση τους.

Εμβολιασμοί – Υγεία: Η Εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες ιατρικές προφυλάξεις για τις τροπικές περιοχές ή άλλες επιδημίες. Όμως, λόγω της ιατρικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τον εαυτό του να προσεγγίσει τις αρμόδιες αρχές υγείας. Ο ταξιδιώτης πρέπει να ενημερώνεται αμέσως από τις τοπικές υπηρεσίες υγείας για τους κανονισμούς υγείας της κάθε χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή φάρμακα μπορεί να πρέπει να αγοραστεί. Να έχετε πάντα τα σχετικά πιστοποιητικά. Πάντα έχουν ένα φαρμακείο εξοπλισμένο με τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση των ήσσονος σημασίας περιστατικά.
Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (οι ηλικιωμένοι, εγκυος γυναικα, άτομα με κινητικά προβλήματα) θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία και να λάβει τη συγκατάθεση του γιατρού για να ταξιδέψει. Αν όμως εν γνώσει του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει κηρύξει ένα οργανωμένο ταξίδι και δεν ειδοποιήσει την Εταιρεία των υφιστάμενων προβλημάτων υγείας τους, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επιπλοκές στο ταξίδι για τον λόγο αυτό.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ασθένεια, βλάβη, απώλεια της ζωής, ατυχήματος ή άλλου περιστατικού υγείας έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Σε περίπτωση εμφάνισης ενός τέτοιου γεγονότος, η Εταιρεία θα παρέχει αντίγραφα ασφαλείας και να σταθεί από το θύμα, όταν είναι δυνατόν, αλλά όχι την υποχρέωση να καλύψει τις σχετικές εξόδου (π.χ. νοσοκομειακές δαπάνες, γιατρός, φροντίδα υγείας, μετάβαση περαιτέρω παραμονή Κ.Ι. .p τους.). Δεδομένου ότι η εκδρομή των υπόλοιπων ταξιδιώτες θα πρέπει να συνεχίσει κανονικά, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την περιοχή (κεφαλές, συνοδούς, αντιπροσώπους κ.λπ.) δεν μπορεί να παραμείνει πέρα ​​από τα εύλογα όρια – όπως απαιτείται και ορίζεται από την ομαλή συνεχής ανάγκη για το πρόγραμμα άλλα μέλη της ομάδας – με το θύμα στη φροντίδα, θεραπεία, και τα λοιπα., Αυτό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι του ταξιδιώτη και να εξασφαλιστεί η μετάβαση στην Ελλάδα, κατά την κρίση της να θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή των δικών ή άλλων εκδρομέων του.

ακύρωσης ταξιδιού για κάθε εξαιρετικό ιατρικό συμβάν στο πελάτη συγγενής του πριν από την αναχώρησή του, (αλλά δεν περιορίζονται σε εγκυμοσύνη, καρδιακή προσβολή χολή επιπλοκή κλπ) χρεώνονται σύμφωνα με την ακύρωση (Παράγραφος 11 περί τούτου). Η εταιρεία μας προσφέρει μια προαιρετική ασφάλιση ακύρωσης με πολύ χαμηλό επιπλέον κόστος που μπορεί να ληφθεί από τον κατάλογο των τιμών των πωλήσεων.

Αποσκευές: Κάθε ταξιδιώτης επιτρέπεται να μεταφέρει μαζί του μια βαλίτσα με βάρος μέχρι 20 kg και διαστάσεις χειραποσκευές 53 εκατοστά Χ 26 εκατοστά Χ 23 εκατοστά. Σε αεροπορικά ταξίδια το βάρος των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει (20) είκοσι κιλά και οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν μόνο μια χειραποσκευή των πέντε (5) κιλά στην καμπίνα του αεροσκάφους. Αν υπέρβαροι θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν το τίμημα που θα ζητήσει από την αεροπορική εταιρεία κατά τη στιγμή της αναχώρησης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες, οι κανονισμοί και η γενική πολιτική της αεροπορικής εταιρείας λόγω της υπερβολικής μας αποσκευές και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη τους.

Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας ή καθυστέρησης αποσκευών, η εταιρεία (και σε αυτή την περίπτωση της CEL TOURS Α.Ε.) θα επιστρέψει τον ταξιδιώτη μόνο για το βάρος των αποσκευών, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βαρσοβίας, ανεξάρτητα από την αξία του περιεχομένου των αποσκευών. Για το λόγο αυτό μην τοποθετείτε αντικείμενα αξίας στις αποσκευές.

Καταγγελίες:
Οποιαδήποτε παράπονα θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον αρχηγό – συνοδεία ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο μας, ο οποίος θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας. μπορεί να υπάρχουν παράπονα για να επιστρέψει χωρίς να έχει παρόμοιες διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια της περιοδείας για να μας δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με ό, τι και σε αντίθεση ενοχλεί στην αρχική μας σύμβαση. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, θα πρέπει να παραπονεθείτε γραπτώς την εταιρεία μας μέσα 7 ημέρες από την ημερομηνία της επιστροφής σας μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να έχει την αιτιολόγησή της. Μετά 7 ημερών από την Εταιρία μας δεν είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε οποιαδήποτε από το αίτημά σας.

9. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αεροπορικά εισιτήρια:
Τα αεροπορικά ταξίδια συλλογική εκδρομές πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσης και βασίζεται στη μάζα τους ναύλους απαιτούν ένα συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό ταξιδιωτών (η οποία διαφέρει ανάλογα με το ταξίδι) και με την επιφύλαξη των περιορισμών διαμονής και στάσεις. Τα αεροπορικά ταξίδια μεμονωμένους ταξιδιώτες μεταφέρονται με τα εισιτήρια εισόδου, ανάλογα με την προτίμηση των ταξιδιωτών. Αεροπορικές εταιρείες που μπορεί να αλλάξει τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, Η εταιρεία μας δεν μπορεί να παρέμβει στην αεροπορική εταιρεία να μειώσει τυχόν ενδιάμεσες στάσεις και τις συνδέσεις του χρόνου αναμονής. Οι όροι που εμφανίζονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου, που εκδόθηκε στο όνομα του ταξιδιώτη, είναι συμβόλαιο του πελάτη απευθείας με την αεροπορική εταιρεία, στο οποίο η εταιρεία μας έχει περάσει για να εξασφαλίσει τη θέση της και όχι για τις αεροπορικές μεταφορές. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι όροι με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, υπάρχουν συγκεκριμένες αέρα που περιορίζουν ή αποκλείουν την ευθύνη τους από τις διεθνείς συμφωνίες.
Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο και την ευθύνη για την αναλαμβάνονται για τα δρομολόγια και η εταιρεία μας δεν μπορεί να παρέμβει και καμία ευθύνη τους. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρεται ότι η CEL TOURS a.e. Δεν την ευθύνη για τις αλλαγές που έγιναν από τις αεροπορικές εταιρείες για επιχειρησιακούς λόγους στους τύπους των αεροσκαφών στο σχέδιο πτήσης, τα λιμάνια (διαμετακόμιση) και τα λοιπα., κατά τη στιγμή της αναχώρησης ή άφιξης των πτήσεων, και τα λοιπα., καθώς και για τις θέσεις επιλογής (θέση αριθμού, θέσεις ή μη καπνιζόντων κ.λπ.), καμία επιφύλαξη μεγαλύτερο αριθμό από τον αριθμό των θέσεων του αεροσκάφους (overbooking) και τα λοιπα .. στο τελευταίο παράδειγμα περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, είναι πιθανό να υποφέρουν ακόμη επιβεβαιωθεί και να εδραιωθεί η θέση, αλλά η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο αρνούνται να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος, χωρίς η εταιρεία θα μπορούσε να κάνει τίποτα.
Εάν εσωτερικές πτήσεις (πρόσθετο, οικιακός) Δεν απαιτείται όταν ζητούν τη διαθεσιμότητα άλλων καθυστερήσει εάν το φορτίο δεν βρίσκεται στις τιμές του συστήματος χρεώνονται (πλήρη ναύλο). Οποιαδήποτε τροποποίηση της αίτησης ακύρωσης μετά την έκδοση του εισιτηρίου, χρεώνεται. Οι εγχώριες πτήσεις διατηρούνται με ελάχιστες δεσμευτικές πέντε ώρες από το διεθνή πτήση. Αν ο πελάτης ή ο οργανισμός που εκπροσωπεί τον δε θέλει να την ακολουθήσει, αναλαμβάνει την ευθύνη και την έκδοση κρατήσεων και εισιτηρίων.

Ξενοδοχεία:
Η κατηγορία των ξενοδοχείων είναι σύμφωνη με τον τουριστικό οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Αλλά επειδή δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων ξενοδοχεία, ακόμη και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Αυτά αναφέρονται στην περιγραφή των προγραμμάτων.
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η διαμονή είναι σε standard δωμάτια (standard δωμάτια). Εάν ο ταξιδιώτης η διαφορά λάβει μονόκλινο δωμάτιο, Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το δωμάτιο είναι ευρύχωρο και σε καλύτερη θέση. Αν θέλετε ένα δίκλινο δωμάτιο με ένα διπλό κρεβάτι πρέπει να το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Η εταιρεία μας θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την επίτευξη των. Συνιστάται να αποφεύγεται η τρίκλινα δωμάτια, οι οποίες τυπικά διπλασιαστεί με την προσθήκη ενός τρίτου πτυσσόμενο κρεβάτι και ως εκ τούτου δεν είναι άνετα. Η επιλογή των δωματίων, όροφος κ.λπ., Τέλος από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου μόνο, η οποία είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ξενοδοχείο (γεύματα, υπηρεσία δωματίου, και τα λοιπα.).

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τα δωμάτια του ξενοδοχείου παραδίδονται σε 12:00 και να καταλήξει σε 14:00, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης και αναχώρησης των πελατών. Αν θέλετε να διατηρήσετε το δωμάτιο πάνω από το καθορισμένο ή να πάρει νωρίτερα, θα πρέπει να συμφωνούν με την ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και να καταβάλουν το ποσό που ζητήθηκε. Επειδή η εταιρεία μας δεν έχει κανέναν έλεγχο σε ξενοδοχεία και κρατήσεις δωματίων, είναι δυνατόν να ενημερώνουν την τελευταία στιγμή από το ξενοδοχείο προορισμού ότι τα δωμάτια διάθεσης που δεν μπορεί να κρατήσει για τους ταξιδιώτες για οποιοδήποτε λόγο (όπως όταν το ξενοδοχείο έχει κάνει κράτηση για ένα μεγαλύτερο αριθμό των δωματίων από την ικανότητα του = overbooking, και τα λοιπα.). Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία θα αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλους ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου κατηγορίας ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό με χαμηλότερο δωμάτιο ξενοδοχείου τάξη και να επιστρέψει στον πελάτη η διαφορά ήταν, χωρίς την Εταιρεία δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

Κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο μπορεί να σας ζητηθεί εγγύηση πιστωτική κάρτα ή κατάθεση σε μετρητά για να κάνουν χρήση των τηλεφώνων και άλλων επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρονται (l.ch ψυγείο-μίνι μπαρ). Εάν δεν επιθυμείται, το προσωπικό του ξενοδοχείου έχει το δικαίωμα να αδειάσετε το ψυγείο σας, κλειδώσετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να κάνετε κλήσεις ακόμα και δεν ήθελε παροχή καταλύματος.
Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς υπάρχει σε ορισμένα ξενοδοχεία καλείται υποχρεωτικά δείπνα γκαλά (Εορταστικό δείπνο). Για την τιμή ενημερώνονται εκ των προτέρων και οφείλονται στην Αθήνα.

Προπονητής:. Οι έδρες του προπονητή άλλαξε ανάλογα με το μήκος της περιοδείας. Το όχημα που χρησιμοποιείται μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η αλλαγή θέσεων είναι υποχρεωτική κάθε μέρα, από όλους τους ταξιδιώτες, χωρίς εξαίρεση.

Σανίδα: Η επιλογή της ημιδιατροφής (πρωινό και ένα γεύμα) the meridian choice or dinner made by the Company according to each day schedule. The focus of the travelers becomes a team. Drinks are not included in the price as reference meals offered during the excursion.

Leader / Accompanist
Our organized in groups trips accompanied by experienced and linguist partner who ensures the smooth implementation of the program and a) receives the group from departure day to day return to Greece or b) to receive the group in the first night station deliver it to the station last night, depending on the excursion program. During the tour, the leader / attendant functions as a translator of English-speaking local guide. Onboard the leaderescort has no more rights than any other traveler, for this and any omissions or responsibilities during the flight should be requested only by the airline as established by the Treaty of Warsaw.

The company reserves the right to replace the leader / session during the trip due to extraordinary circumstances

In some cases the accompaniment performed by local representatives. Τοπικοί εκπρόσωποι κάλυψη των πελατών συνήθως το ξενοδοχείο κατόπιν αιτήματος και να δώσει βασικές πληροφορίες και κατευθύνσεις για τον προορισμό. Οι αρμοδιότητες των τοπικών εκπροσώπων δεν περιλαμβάνεται:

– Η παραλαβή και μεταφορά της ομάδας από και προς το αεροδρόμιο προς τον εκάστοτε προορισμό πραγματοποιείται με την τοπική Αγγλόφωνο ξεναγό.
– Η συμμετοχή σε εκδρομές και προαιρετικές εκδρομές

Διαθεσιμότητα:
Σε μεμονωμένες συσκευασίες (μεμονωμένους ταξιδιώτες) οποιεσδήποτε συγκεκριμένες προτιμήσεις των πελατών (αιτήσεων) για τις αεροπορικές εταιρείες / Ξενοδοχεία / Άλλες υπηρεσίες είναι δυνατόν κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας με τους προμηθευτές. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει συγκρίσιμα προϊόντα μιας ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. O Πελάτης έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί συγκρίσιμα προϊόντα και να καταβάλει τα τέλη που έχουν ως αποτέλεσμα την ακύρωση και την εταιρεία να επιστρέψει το σύνολο του καταβληθεί αν μείον έξοδα διοίκησης.

Βρείτε τα ταξίδια που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, όπως ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ σημαίνει ότι η αποχώρηση έχει συμμετοχές και έχει μεγάλες πιθανότητες να λάβει χώρα. Η τελική απάντηση για το αν τα οκτώ ημέρες πριν από την αναχώρηση του ταξιδιού σας θα διεξαχθούν ανακοινωθεί 7. Τα υπόλοιπα ταξίδια που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι κατόπιν αιτήματος.

10. Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Στο πλαίσιο της ΕΕ και της ελληνικής νομοθεσίας (P.D.336 / 1996), η CEL TOURS a.e. Έχει κάνει την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης για το κόστος της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, για λογαριασμό της και για την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. . (GENERALI Ar.Asfalistiriou: Η-10647559)

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και τυχόν αλλαγές στο όνομα της
ασφαλιστική εταιρεία και ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, θα ενημερώνονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης ταξιδιού
Η ανωτέρω επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης δεν έχει καμία σχέση με την ταξιδιωτική ασφάλιση και προφανώς δεν καλύπτει ατυχήματα, προβλήματα υγείας κ.λπ. ..
Η Εταιρεία μας προτείνει και συνιστά στους ταξιδιώτες ένα προαιρετικό πακέτο ταξιδιωτική ασφάλιση με εξαιρετικά χαμηλό πρόσθετο κόστος. Μπορείτε να απολαύσετε το ταξίδι σας χωρίς άγχος για τις οικονομικές συνέπειες της τυχόν απρόβλεπτες – δυσάρεστα γεγονότα. Η κάλυψη αυτού του πακέτου περιλαμβάνονται στον κατάλογο των τιμών, και οι δαπάνες που καταβάλλονται από την προκαταβολή της συμμετοχής.

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και υπογράφεται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση. Η ακύρωση ισχύει από την ημέρα που έλαβε την γραπτή αίτηση από την εταιρεία. Η ακύρωση συμμετοχής υπόκειται στις παρακάτω ακυρωτικά κατ 'άτομο (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο πρόγραμμα τιμοκατάλογο-εκδρομή), ανάλογα με τον χρόνο της ακύρωσης:

ακύρωσης της συμμετοχής 21-15 ημέρες πριν από την αναχώρηση: τέλη σε περίπτωση ακύρωσης 35% του συνολικού πακέτου

ακύρωσης της συμμετοχής 14-5 ημέρες πριν από την αναχώρηση: τέλη σε περίπτωση ακύρωσης 75% του συνολικού πακέτου.

ακύρωσης της συμμετοχής 4 ημέρες πριν από την αναχώρηση: φορτισμένα 100% του συνολικού πακέτου.

Φορτισμένο επιβάλλεται ακόμη και αν ακυρώσετε το ταξίδι σας επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ίδιο ταξίδι, αλλά στο μέλλον αναχώρησης.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, έχετε το δικαίωμα να εκχωρήσει το ταξίδι σας (ισχύει για ταξίδια χωρίς επιπλέον διαδικασίες, δείτε κ.α.) σε τρίτους μέχρι 5 ημέρες πριν από την αναχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι:
ένα) οι προϋποθέσεις για την ένταξη, και το τρίτο πρόσωπο που αποδέχεται εγγράφως τους όρους του παρόντος

σι) τυχόν έξοδα που δημιουργούνται από αυτή την ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία μας,

ντο) ότι τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (αεροπορικές εταιρείες, Ξενοδοχεία, και τα λοιπα.) θα αποδεχθεί αυτή την αλλαγή, και

ρε) δεν προκαλεί προβλήματα στην ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής.

Συμφωνείται με την παρούσα ότι ο πελάτης οφείλει στην Εταιρεία ως ελάχιστη αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την υπηρεσία αυτή, το ποσό της 70 Ευρώ ανά άτομο (αμοιβή χειρισμού). Το τέλος, η οποία θα εκδοθεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών, χρεώνεται μόνο αν ο πελάτης τελικά δεν έκανε το ταξίδι και δεν απαιτείται και χρεώνεται την ελάχιστη αμοιβή της Εταιρείας για την παροχή της υπηρεσίας.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η σύμβαση μεταξύ του ταξιδιώτη και την εταιρεία που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση ακύρωσης ενός όρου, οι υπόλοιποι όροι της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η δήλωση αυτή πρέπει να υπογράφεται από τον ίδιο τον πελάτη.

Η συμμετοχή σας σε κάποιο από τα ταξίδια μας, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων. Οι όροι της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του ταξιδιώτης δεν μπορεί να τροποποιηθεί, συμπληρώνονται, όπως έχει ερμηνευθεί παρά μόνο με έγγραφη.

Διάβασα τους όρους συμμετοχής, το οποίο αποδέχομαι εξ ονόματος όλων των επιβατών που περιλαμβάνονται στο έντυπο εγγραφής και είμαι εξουσιοδοτημένος / ή για την εγγραφή σε αυτό το ταξίδι.

Πελάτης

(Υπογραφή)