اطلاعات پرداخت

برای رزرو شما می توانید پول واریز که در یکی از موارد زیر بانک حساب ها:
پیره بانک 6740 1135 4156 9
آنها: GR720171 7400 0067 4011 3541 569
eurobank 0026 0248 11 0200511024
آنها: GR5302602480000110200511024
آلفا بانک 103 00 200 200 90 61
آنها : GR07 0140 1030 1030 0200 2009 061
بانک ملی 701/47 00 00 72
آنها: GR21 0110 7010 0000 7014 7000 072

30 سال ما در حال حاضر سفر به منحصر به فرد ارائه , روز تعطیل , آرامش و عروسی سفرهای عجیب و غریب , فردی و جمعی در ارزان ترین نرخ!